1. A PISTACIA ÉTTEREM ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

I. BEVEZETÉS

A Pistacia Kft., (2049 Diósd, Endre utca 1. továbbiakban: Pistacia vagy Adatkezelő) mint a Pistacia Étterem üzemeltetője és mint Adatkezelő, ezúton tájékoztatja ügyfeleit, valamint weboldalának és közösségi oldalának látogatóit (továbbiakban ők együttesen: érintett(ek), vagy felhasználó(k)), hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, ezért adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el. Az Adatkezelő a Szabályzatnak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja. Az adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a www.pistacia.hu weboldalon. Jelen Szabályzat Pistacia Kft. által az érintettek számára nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódó, az Adatkezelő által biztosított úton keresztül vagy módon elérhető adatkezelési tevékenységeket szabályozza. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy minél pontosabban betartsa a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásait és megfeleljen a 2018. május 25-én életbe lépő egységes Európai Uniós szabályozásnak, a GDPR-nek (General Data Protection Regulation), mely a személyes adatok egy korábbinál szigorúbb kezelését és tárolását írja elő. Kérjük, amennyiben szeretne feliratkozni a Pistacia Étterem bármely hírlevelére, asztalt szeretne foglalni, házhozszállítással ételt rendelni vagy ajánlatot szeretne kérni tőlünk, figyelmesen olvassa el a jelen adatkezelési szabályzatot és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásunkat amennyiben annak rendelkezéseit kötelezőnek elfogadja magára nézve. A hírlevélre feliratkozó felhasználó, asztalt foglaló vagy ajánlatkérő vendég a szabályzatban lentebb meghatározott valamennyi szerződési és felhasználási feltételt, szabályt automatikusan elfogadja.

2. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE

Pistacia Kft. (Pistacia Étterem)

Cím: 2049 Diósd, Endre utca 1.

Adószám: 25931682-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-186851

Képviseli: Pápai János ügyvezető tulajdonos

Email cím: info@pistacia.hu

Telefonszám: +36 70 356 1713 3.

SZABÁLYZAT HATÁLYA

Időbeli hatály: Jelen Szabályzat 2018. május hó 23. napjától további rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos. Személyi hatály kiterjed az Adatkezelőre, továbbá a Munkatársakra, Partnerekre; valamint azon személyekre, akik adatait e Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti. Az Adatkezelő tehát elsősorban azoknak a természetes személyeknek az adatait kezeli, akik telefonon, elektronikus úton – például a info@pistacia.hu e-mail címre küldött adataikkal, weboldalon, közösségi oldalon keresztül – vagy más módon, vagy más fórumon keresztül ügyfélkapcsolat kialakítása céljából jelentkeztek, az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vették vagy megigényelték, vagy telefonon, elektronikus úton, vagy más módon, vagy más fórumon keresztül ügyfélkapcsolat kialakításán kívül eső más okból vagy célból jelentkeztek az Adatkezelőhöz, vagy az Adatkezelő szolgáltatásait személyesen igénybe veszik. Tárgyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő minden szervezeti egységében folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre függetlenül attól, hogy az elektronikusan és/vagy papíralapon történik

4. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA ÉS SZABÁLYAI

A Pistacia Étterem a felhasználók személyes adatait kezeli. Személyes adatoknak minősülnek a felhasználó által az asztalfoglalás, ajánlatkérés vagy feliratkozás folyamán szolgáltatott adatok. A Pistacia Étterem csak törvényesen szerez meg, kezel és tárol személyes adatokat. A Pistacia Étterem a felhasználók önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása kapcsán – például, de nem kizárólagosan telefonos megkeresés, e-mail, névjegykártya átadása, levél küldése, regisztráció, űrlap kitöltése, hírlevélre való feliratkozás stb. – jut személyes adatok birtokába és kezeli azokat. Ha a felek az adatszolgáltatás során kifejezetten másképp nem rendelkeznek, a Pistacia Étterem jogosult a megadott személyes adatokat az adatkezelési jogosultság felhasználó általi visszavonásáig kapcsolattartási, közvetlen üzletszerzési és reklámozási célokra is felhasználni. A Pistacia Étterem a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat harmadik személyek részére nem adja tovább, kivéve, ha a felhasználó előzetes, kifejezett írásbeli beleegyezését adja, vagy törvény az adattovábbítást elrendeli. Amennyiben a Pistacia Étterem különleges adat kerül felhasználóira vonatkozóan, azokat a tudomásszerzést követően haladéktalanul törli. Különleges adatnak minősülnek a következő adatok: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat. Főszabály alapján az Adatkezelő külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt adatokat maga dolgozza fel. A Pistacia Étterem személyes adatokat csak a felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján hoz nyilvánosságra, általánosságban pedig vállalja a tőle telhető legmagasabb védelem nyújtását a személyes adatok kezelésére és az esetleges azokhoz történő jogosulatlan hozzáférésekre vonatkozóan. A Pistacia Étterem kiemelt adatvédelmi feladatként óvja, és szigorúan bizalmasan kezeli felhasználói személyes adatait annak érdekében, hogy eleget tegyen a vonatkozó európai uniós és nemzetközi adatvédelmi előírásoknak, illetve szabványoknak. A Pistacia Étterem a birtokába került személyes adatokat a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli, azaz az adatokat csak a felhasználó hozzájárulásában megadott célokra, a jelen nyilatkozattal összhangban, a mindenkori adatkezelési célhoz szükséges mértékben és időtartamban kezeli és tárolja. Amennyiben a Pistacia Étterem az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni az általa kezelt személyes adatokat, erről az felhasználót előzetesen, írásban tájékoztatja, annak érdekében, hogy a szükséges hozzájárulást megszerezze, és egyben biztosítsa a felhasználónak az eredeti céltól eltérő adatkezelés megtiltásának lehetőségét. A Pistacia Étterem a felhasználókat haladéktalanul, de legkésőbb a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az általa kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelést végző személyekről, az adatkezelés időtartamáról, illetve a felhasználó kapcsolódó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről. A Pistacia Étterem a felhasználók kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül intézkedik az általa kezelt személyes adatok helyesbítéséről, módosításáról, illetve törléséről. A felhasználók bármikor, indokolás nélkül kérhetik adataiknak vagy adataik egy részének helyesbítését, módosítását, törlését, illetve visszavonhatják korábban megadott adatkezelésre vonatkozó engedélyüket, hozzájárulásukat. Amennyiben a felhasználó azon a véleményen van, hogy a Pistacia Étterem személyes adatait jogosulatlanul kezeli, úgy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Pistacia Étterem az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálja, és döntésének eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

5. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT EGYES TEVÉKENYSÉGEK ÉS A KEZELT ADATOK KÖREI

Weboldal látogatási adatok A honlap lapjai személyes információk megadása nélkül is látogatható. A honlap látogatása során a www.pistacia.hu rögzítheti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét. 6. Kamerarendszer A Pistacia Étterem területén kamerák üzemelnek az érintettek személyi és vagyoni biztonsága érdekében és egyéb célokból. Ezek működtetésére az érintettek figyelmét tájékoztató tábla hívja fel. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő tábla formájában kihelyezett tájékoztatása, valamint a recepción elérhető kameraszabályzata alapján. A hozzájárulás ráutaló magatartás formájában is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az érintett a kamerás térfigyelő rendszerrel érintett egységekbe bemegy, illetve ott tartózkodik. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a Pistacia Étterem térfigyelő rendszerrel érintett egységeibe bemegy, illetve ott tartózkodik. A kezelt adatok köre: Az üzemeltett kamerarendszer által rögzített érintetti képmás, hang, és egyéb személyes adatok. Az adatkezelés célja a megfigyelt területen levő vagyontárgyakkal, eszközökkel, berendezésekkel kapcsolatos vagyonvédelem, valamint személyvédelem és az érintettek azonosítása, területen bekövetkezett balesetek megelőzése és a bekövetkezett balesetek körülményeinek feltárása, minőségbiztosítási okok, a minőségbiztosítási kifogások esetén a (jog)vita tisztázása, feltárása, bizonyítása, vendégpanasz kivizsgálása stb. Információ kérése Az Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek. Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

Az adatkezeléssel érintett adatok köre: (A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.)

• név*,

• telefonszám,

• e-mail cím*,

• kérdés tartalma*.

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

7. Ajánlatkérés

Az Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől ajánlatot kérjenek. Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

Az adatkezeléssel érintett adatok köre: (A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.)

• vezetéknév*

• keresztnév*

• telefonszám*

• e-mail cím*

• ellátással kapcsolatos igények*

• fizetési mód megjelölése*

• szolgáltatás részletei/kérdés

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás. Vendégkönyv Az érintettek a Pistacia Étterem bejáratánál papír alapon elérhető, vendégkönyvbe véleményt, megjegyzést írhat adataiknak megadásával párhuzamosan. A vendégkönyv használata önkéntes hozzájáruláson alapul. Érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vette és tapasztalatait, véleményét a vendégkönyv segítségével kívánja megosztani az Adatkezelővel és másokkal. A kezelt adatok köre: • név, • megjegyzés, • vélemény 8. Az adatkezelés célja az, hogy az érintett az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos véleményét kinyilváníthassa az Adatkezelő szolgáltatásai minőségének javítása érdekében. Érintett tudomásul veszi, hogy a vendégkönyvet más érintettek, és harmadik személyek is elérhetik, ezért a vendégkönyv használatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a vendégkönyvben meghatározott adatait más érintettek, valamint harmadik személyek is megismerhessék. Tekintettel arra, hogy Adatkezelő a vendégkönyvben megadott adatokat nem vizsgálja, de a vendégkönyvet elérhetővé teszi, ezért a vendégkönyv használatáért Adatkezelő felelősséget nem vállal. Ennek megfelelően érintett a vendégkönyvet körültekintően kell, hogy használja. Asztalfoglalási igénnyel kapcsolatos adatkezelés Adatkezelő lehetővé teszi, hogy az általa üzemeltetett étterembe az érintett asztalt foglaljon adatainak megadásával. Az asztalfoglalás önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki asztalt kívánt foglalni adatainak megadásával.

A kezelt adatok köre: (A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.)

• titulus,

• vezetéknév*,

• keresztnév*,

• számlázási cím,

• telefonszám*,

• email cím,

• dátum*,

• időpont*,

• létszám*,

• étlapról történő rendelés jelzése,

• menüajánlat jelzése,

• etetőszék igénylésének jelzése,

• fizetési mód,

9. • megjegyzés, • hírlevélre történő feliratkozás jelzése. Az adatkezelés célja az asztal lefoglalása, az érintettek beazonosítása és a kapcsolattartás. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha megadja elérhetőségét, azon keresztül az Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt az asztalfoglalás esetleges ellehetetlenüléséről tájékoztassa, vagy érintett esetleges panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen. Házhozszállítással történő megrendelés Adatkezelő lehetővé teszi, hogy az általa üzemeltetett étterembe az érintett telefonon vagy Netpincér szolgáltatáson keresztül, házhozszállítással ételt és italt rendeljen adatainak megadásával. Az házhozszállítással történő ételrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki telefonon vagy Netpincér szolgáltatáson keresztül, házhozszállítással ételt vagy italt rendel adatainak megadásával. A kezelt adatok köre: (A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.) • titulus, • vezetéknév*, • keresztnév*, • kiszállítási cím*, • számlázási név, • számlázási cím, • telefonszám*, • email cím, • dátum*, • időpont*, • fizetési mód*, • megjegyzés. 10. Az adatkezelés célja a házhozszállítás megvalósulása, az érintettek beazonosítása és a kapcsolattartás. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha megadja elérhetőségét, azon keresztül az Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt a házhozszállítás állapotáról, esetleges ellehetetlenüléséről tájékoztassa, vagy érintett esetleges panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen. Rendezvényszervezés Adatkezelő lehetővé teszi érintettek kisebb-nagyobb csoportja számára, hogy szolgáltatásait ugyanazon időpontban, egyszerre vegyék igénybe rendezvény során. Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki más érintettekkel együtt, egyazon időpontban kívánja igénybe venni Adatkezelő szolgáltatásait rendezvény céljával. A kezelt adatok köre: (A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.) • szervező, • kapcsolattartó neve*, • e-mail cím*, • cím*, • telefonszám*, • érkezés időpontja*, • távozás időpontja*, • felnőttek száma*, • gyermekek száma, • érintett általi egyéb közlemény. Az adatkezelés célja rendezvény megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátása, valamint kapcsolattartás az érintettel. 11. Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés A Pistacia Étterem lehetővé teszi, hogy érintett a szolgáltatások ellenértékét bankon keresztül történő átutalással egyenlítse ki. A bankon keresztül történő átutalás, és így a kapcsolódó adatok Adatkezelő részére történő közlése önkéntes hozzájáruláson alapul. Érintettek köre: Minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván fizetni. A kezelt adatok köre: • számlabirtokos neve • bankszámla száma • közlemény • összeg Az adatkezelés célja az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése. A bank- és üzleti titok megőrzése érdekében az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy fenti adatok kizárólag azoknak a Munkatársnak jusson tudomására, akinek az a feladati elvégzése érdekében elengedhetetlenül szükséges, és ehhez megfelelő jogosultsággal rendelkezik. Munkatársak adatainak nyilvántartása A Pistacia Étterem a hatályos jogszabályok előírásai alapján köteles adatokat felvenni, és adatokat átadni az adóhatóság irányába biztosítási jogviszony, így munkaviszony létesítése, egyszerűsített foglalkoztatás vagy megbízási jogviszony esetén. A jogviszony létesítése önkéntes hozzájáruláson alapul, de az adatkezelés kötelező az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény 16.§ 4. bekezdése alapján, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 3. és 11.§ alapján. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel munkaviszonyt, vagy egyéb jogviszonyt létesít, amellyel kapcsolatban az Adatkezelőnek bejelentési kötelezettsége fakad. Kezelt adatok köre munkaviszony esetén: (A *-gal jelzett adatok megadása és átadása az adóhatóság részére jogszabály erejénél fogva kötelező.) • családi és utónév* • születési hely • születési idő* • anyja neve* 12. • lakcím* • adóazonosító jel* • TAJ szám • a végzettség, szakképzettség, szakképesítés, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve és az okirat száma* • FEOR szám* • biztosítási jogviszonyának kezdete, kódja, megszűnése* • biztosítás szünetelésének időtartama* • heti munkaidő* • bruttó személyi bér* • nettó személyi bér* • bankszámlaszám • személyazonosító igazolvány száma • telefonszám • e-mail cím • idegen nyelv tudása • munkakör, munkaköri leírás • vezetői megbízások • gyakornoki idő, vizsga, próbaidő • fegyelmi eljárás, büntetés, felmentés • büntetett előélet • munkában töltött idő • munkaviszonyba beszámítható idő • besorolással kapcsolatos adatok • Kezelt adatok köre egyszerű foglalkoztatás esetén: 13. • családi és utónév* • születési hely* • születési idő* • anyja neve* • lakcím* • adóazonosító jel* • TAJ szám* • egyszerűsített munka jellege* • munkakör megnevezése* • munkaviszony kezdete és megszűnésének napja* • alkalmi munka esetén a ledolgozott munkaórák száma/nap (naponként)* • rendes munkaidő • bruttó személyi alapbér* • nettó személyi alapbér* • bankszámlaszám • munkavégzés helye Az adatkezelés célja a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése. A Pistacia Étterem az adatokat a Munkatárs kilépésének naptári éve végétől számított 5 évig nyilvántartja. Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing A Pistacia Étterem elérhető a Facebook és az Instagram közösségi portálon, valamint más közösségi oldalakon. A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik. 14. Az adatkezeléssel érintett adatok köre: • érintett publikus neve • publikus fotója • publikus e-mail címe • publikus egyéb adata • érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete • érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye Az Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is. Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), az Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt. Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat.

16. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

A nyilatkozattal, illetve adatvédelmi ügyekkel kapcsolatos bármilyen kérdést, panaszt, észrevételt, illetve tiltakozást az info@pistacia.hu címen fogadunk. Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Pápai János Ügyvezető – Pistacia Kft. Pistacia Kft 2021.© Minden jog fent tartva. Készítette: CompositeSolutions Adatkezelési tájékoztató / Impresszum